Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

ATSM là gì?

Sponsored Links
ATSMviết tắt của cụm từ "Ảo Tưởng Sức Mạnh"

Đây là trạng thái hoang tưởng về một khía cạnh nào đó của bản thân, trong khi thực tế không phải như vậy. Có thể hiểu nôm na ATSM là trạng thái tưởng sức mạnh của mình HƠN người khác trong khi thực tế KHÔNG bằng họ.

Sau đây là một số dịch nghĩa "vui" của ATSM: Anh Tự Sướng Mà, Anh Thật Sung Mãn, Anh Thích Sờ Mó, ...
Sponsored Links

1 nhận xét: